จำนวนนักเรียน (จำแนกตามเพศ) ปีการศึกษา 2566 | ข้อมูล 10 พ.ย. 2566

^