บุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางนงนุช นามภูษา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

งานหลักสูตรสถานศึกษา/โรงเรียนมาตรฐานสากล/งานสำมะโนนักเรียนงานตารางเรียน ตารางสอน

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  หัวหน้าคณะทำงาน งานหลักสูตรสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางนิพาพร บัวคำ

  คณะทำงาน งานหลักสูตรสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวธราภรณ์ พิมพ์สิม

  คณะทำงาน งานหลักสูตรสถานศึกษา / งานตารางเรียน-ตารางสอน

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  คณะทำงาน งานหลักสูตรสถานศึกษา / งานตารางเรียน-ตารางสอน

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  หัวหน้าคณะทำงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นิเทศการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูณย์

  คณะทำงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้/นิเทศการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  คณะทำงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้/นิเทศการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นางนิพาพร บัวคำ

  คณะทำงาน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้/นิเทศการจัดการเรียนการสอน

งานพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  หัวหน้าคณะทำงาน งานพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  คณะทำงาน งานพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  คณะทำงาน งานพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวธราภรณ์ พิมพ์สิม

  คณะทำงาน งานพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  คณะทำงาน งานพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  เลขานุการ งานพัฒนาสื่อ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  หัวหน้าคณะทำงาน งานทะเบียน-วัดผล

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  คณะทำงาน งานทะเบียน-วัดผล

งานแนะแนวการศึกษาส่งเสริมวิชาการ

 • thumbnail

  นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์

  หัวหน้าคณะทำงาน งานแนะแนวการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นางอุทัยทิพ ครองสนั่น

  หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาแล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  คณะทำงาน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นายอุทิศ นนทวงษา

  คณะทำงาน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  คณะทำงาน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน พรมดี

  คณะทำงาน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา งานสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา/งานสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางอำมร จัตุชัย

  คณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา/งานสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางศุทธวดี มะลาศูณย์

  คณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา/งานสารสนเทศ

โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธราภรณ์ พิมพ์สิม

  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชูศรี ปะสังคะเต

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางหทัยรัตน์ พรมมากุล

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ นินทราช

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวตาราไตร จะดี

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  ดร.ชรินรัตน์ ลดาวัลย์

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกชพร แสงสุริยา

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมคิด สิงห์สวัสดิ์

  คณะทำงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ

^