ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รับเอกสารการจบ (ปพ.1 - ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร)
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
ไม่สามารถไปรับตามวันและเวลาที่กำหนด แจ้งคุณครูตาราไตร จะดี โทร. 0818722735

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^