ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคเรียนที่ 2/2566

นักเรียนที่มีเวลาเรียนมากกว่า 60% ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% ให้เรียนซ้ำรายวิชา/เรียนซ่อมเสริม ระหว่างวันที่ 4 - 25 มีนาคม 2567

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^