ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รับเอกสารการจบ (ปพ.1 - ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น. ที่งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
แต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^