การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

^