ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน ปีการศึกษา 2566

นักเรียนดำเนินการขอแก้ไขผลการเรียนและส่งผลการแก้ไขผลการเรียน
ครั้งที่ 1 >> ระหว่างวันที่ 13 - 30 พฤศจิกายน 2566

ครั้งที่ 2 >> ระหว่างวันที่ 12 - 26 มกราคม 2567
 
^