ป้ายกำกับ 2

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

24 พ.ค. 2567 0 136

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รับเอกสารการจบ (ปพ.1 - ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร) วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น. ที่งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

24 พ.ค. 2567 0 85

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รับเอกสารการจบ (ปพ.1 - ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร) วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น. ที่งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

08 เม.ย. 2567 0 346

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รับเอกสารการจบ (ปพ.1 - ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร) วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 10.00 น. ที่งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

08 เม.ย. 2567 0 272

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รับเอกสารการจบ (ปพ.1 - ระเบียนแสดงผลการเรียน และ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร) วันพุธที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 10.00 น. ที่งานทะเบียน-วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคเรียนที่ 2/2566
ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคเรียนที่ 2/2566

19 ก.พ. 2567 0 1,053

นักเรียนที่มีเวลาเรียนมากกว่า 60% ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% ให้เรียนซ้ำรายวิชา/เรียนซ่อมเสริม ระหว่างวันที่ 4 - 25 มีนาคม 2567 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ชั้น ม

^